OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI – KANDIDATI

1. Uvod

Privredno društvo PULSOC doo Beograd (u daljem tekstu Kompanija) u skladu sa ovom politikom privatnosti (Politika privatnosti) propisuje načine na koje Kompanija može prikupljati i obrađivati vaše podatke o ličnosti.
Kompanija može prikupiti i obraditi vaše podatke o ličnosti prilikom interakcije sa vama u pogledu zapošljavanja/regrutacije ili u druge svrhe ili prilikom vaše posete našoj veb stranici. Postupajući u skladu sa važećim zakonima, posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), uključujući i Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu:”GDPR” ili „Uredba“), veoma smo posvećeni zaštiti podataka i čuvanju privatnost svih prikupljenih informacija.

2. Kontakt

Adresa: Beograd, Novi Beograd, Ul. Tošin bunar 272b
Mail adresa: [email protected]

3. Prikupljanje podataka

Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati i obrađivati kada ste nam ih sami dostavili, kada smo do njih došli na osnovu javno dostupnih izvora i na osnovu preporuka.

Kategorija lica čiji se podaci obrađuju – Kandidati, bilo da se javljaju u toku aktivnog konkursa za odabir kandidata, ili su lične podatke poslali Rukovaocu u okviru svoje biografije (CV), na bilo koji način (u papirnoj formi, putem imejla, putem platformi na kojima je Rukovalac objavio konkurs za posao, itd.), a kako bi bili eventualno razmotreni u nekom od predstojećih konkursa.

4. Svrha obrađivanja i informacije koje obrađujemo

Prikupljanje i obrađivanje vaših podatka o ličnosti možemo vršiti u sledeće svrhe:

• U cilju ispunjavanja naše ugovorne obaveze prema vama. Ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, zanimanje, radno mesto, kompaniju, vrstu saradnje sa nama;
• U svrhu regrutacije i selekcije novozaposlenih, bilo za određena radna mesta ili za potencijalne buduće pozicije; ove informacije mogu uključivati vaše ime, adresu, mejl adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem obrazovanju i iskustvu, CV, podatke prikupljene u cilju obrade testova u procesu selekcije, fotografiju (ukoliko je sami dostavite) i druge relevantne informacije;
• Kako bismo poštovali i pridržavali se zakonskih obaveza.

5. Pravni osnov za obradu i čuvanje podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 87/2018) i GDPR uredbom

Podatke o ličnosti ćemo obrađivati u skladu sa sledećim pravnim osnovama:
• u cilju izvršenja ugovora sa vama u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 2) Zakona i članom 6 (1)(b) GDPR uredbe;
• pravna osnova uključuje i naš legitimni interes u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona članom 6 (1)(f), kada komunicirate sa nama u pogledu mogućnosti zaposlenja ili u želji da unapredimo našu internet stranicu;
• kada imamo vašu saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona članom 6 (1)(a) GDPR uredbe, gde je neophodno;
• kako bismo se usaglasili sa zakonskim obavezama kojima podležemo u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 3) Zakona i članom 6 (1)(c) Uredbe.

Vaše podatke o ličnosti možemo staviti na raspolaganje našim povezanim kompanijama i u ostalim slučajevima regulisanim Zakonom i GDPR uredbom.


6. Transparentnost obrade podataka o ličnosti – U skladu sa članom 23. stav 2. ZZPL, dodatne informacije sa kojima lice na koje se podaci odnose treba da bude upoznato su:

a) Prikupljeni podaci o ličnosti čuvaju se sve dok traje potreba za realizacijom osnovnih i pratećih aktivnosti koje prate sprovođenje konkursa za odabir kandidata. Prikupljeni podaci čuvaju se najduže 6 meseci od momenta okončanja sprovođenja gore navedenih aktivnosti. Ukoliko je kandidat lične podatke poslao van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs, kako bi bio uzet u obzir prilikom budućih konkursa ove vrste, lični podaci tog kandidata mogu biti sačuvani, bez obrade u druge svrhe, sve do trenutka povlačenja date saglasnosti od strane kandidata, a najduže 6 meseci. Kandidatu će ovo obaveštenje biti učinjeno dostupnim, kako bi se upoznao sa svim zakonom predviđenim informacijama.

b) Lice na koje se podaci odnose zadržava sva prava previđena važećim ZZPL, a posebno pravo na pristup, ispravku, ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka. Lice na koje se podaci odnose se upozorava, ukoliko zatraži od Rukovaoca brisanje njegovih podataka o ličnosti, da mu može biti onemogućeno učestvovanje na konkursu za odabir kandidata, odnosno da neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja potencijalnih kandidata ukoliko je svoje podatke dostavilo van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs.

c) Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pristanak dat za obradu njegovih ličnih podataka opozove u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka do momenta formalno izjavljene volje kojom se opoziva data saglasnost. Kao i u slučaju brisanja podataka o ličnosti, ukoliko do opoziva saglasnosti dođe, licu na koje se podaci odnose može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu, odnosno neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja potencijalnih kandidata ukoliko je svoje podatke dostavilo van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs.

d) Lice zadržava pravo da se, u slučaju da smatra da su mu prava garantovana važećim ZZPL uskraćena, obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija), podnošenjem pritužbe u previđenom postupku.

e) Davanje podataka o ličnosti za potrebe i u svrhu sprovođenja postupka konkursa za odabir kandidata od strane Rukovaoca, nije zakonska, niti ugovorna obaveza lica na koje se podaci odnose. U slučaju odbijanja davanja podataka o ličnosti za navedenu svrhu Rukovaocu, licu može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu za odabir kandidata i neće biti uzeto u razmatranje ukoliko je svoje lične podatke dalo Rukovaocu van raspisanog konkursa.

f) Rukovalac ne primenjuje metode za automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje, u slučajevima prikupljanja i obrade ličnih podataka u svrhe konkursa za odabir kandidata, kao ni u slučajevima odabira kandidata za angažovanje, koji su svoje lične podatke poslali van raspisanog konkursa.

g) U skladu sa odredbom člana 23. stava 3. u vezi sa članom 6. stav 1. i 2. ZZPL, za svaku obradu ličnih podataka u druge svrhe, osim za onu za koju su podaci dati, a koja nije dopuštena po samom zakonu, lice na koje se podaci odnose biće adekvatno obavešteno pre započinjanja radnji obrade podataka, uz upoznavanje sa svim zakonom propisanim informacijama i pravima koja mu po osnovu toga pripadaju.

7. Zaštita i bezbednost podataka

Preduzimamo sve mere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene i uništavanja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu informacionih sistema na kojima se čuvaju vaši podaci o ličnosti i zahtevamo od naših procesora podataka da zaštite vaše podatke o ličnosti putem ugovornih sredstava.

8. Kontakt za ostvarivanje prava

Ako želite da ostvarite bilo koje od vaših prava kao što je gore opisano ili imate bilo kakvo pitanje, molimo vas da nas kontaktirate putem mail adrese [email protected] ili dopisom na adresu prema članu 2 ovog obaveštenja.

Lice zaduženo za kontakt povodom zaštite podataka o ličnosti će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 30 dana od dana urednog prijema upita. Taj rok može prema potrebi da se produži za dodatna dva meseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.

9. Izmene politike privatnosti

U slučaju izmena Politike privatnosti novu, ažuriranu verziju Politike privatnosti objavićemo na odgovarajućoj internet stranici, a mogu vam biti i dostavljene na vaš zahtev.